SIME ESTELLE HE 3 (26,7kW) ErP skysto kuro katilas